• Leading Care

January 2012, Chen Shaoze ,vice secretary of Nanjing Municipal Committee ,inspected Fuzhong Group

Fuzhong Group Co.,Ltd