• Leading Care

January 2010, Han Qinghua ,deputy secretary-general of the Jiangsu provincial government, inspected Fuzhong Group

Fuzhong Group Co.,Ltd