• Leading Care

July 2006, Yan Li , Mayor of Suzhou City, inspected Fuzhong Group and took photo with Chairman Yang Zongyi

Fuzhong Group Co.,Ltd