• Leading Care

2004, the third Zhenghe Festival, Xu Weining , Mayor of Baixia District, took photo with Chairman Yang Zongyi

Fuzhong Group Co.,Ltd