• Leading Care

April 2008, Xu Lu (right), Party Secretary of Nanjing Qinhuai District, inspected Fuzhong building in Xinjiekou.

Fuzhong Group Co.,Ltd