• Leading Care

July 2009, Shen Jian,Standing Committee and deputy mayor of Nanjing, inspected Fuzhong Group

Fuzhong Group Co.,Ltd