• Leading Care

July 2009 ,Zhu Shanlu(middle) , Standing Committee Member of Jiangsu Province, party secretary of Nanjing inspected Fuzhong Group

Fuzhong Group Co.,Ltd