• Leading Care

2009, Zhu Shanlu ,Nanjing contact conference, Standing Member of Nanjing Municipal Committee, party secretary of Nanjing inspected Fuzhong Group and took photo

Fuzhong Group Co.,Ltd